Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 30
Tento týden: 255
Celkem od 1. 1. 2014: 147080

KVTNOV UDLOSTI V Z HLAVYAni ped koncem kolnho roku se v na kole nezahl. Konen se poas umoudilo a my se meme s dtmi v- novat i aktivitm mimo koln budovu. Ve tvrtek 27. 4. 2017 se nai ci zastnili turnaje Mc Donalds Cup v minikopan ve Starm Plzenci. Celkem se do soute pihlsily 4 tmy z okolnch Z, n tm reprezentovalo 5 chlapc z 5. ronku, 5 chlapc ze 4. ronku a 1 dv posila. Vichni li do boje s plnm nasazenm, nakonec se jim podailo doshnout na velmi pkn 3. msto. Velk dk pat nejen naim fotbalistm, ale i nkterm tatnkm, kte ns pili podpoit.

Druh den, v ptek 28. 4. 2017, se rozjeli nai Mlad zdravotnci pod vedenm Sai Drohobetskho do Vejprnic na okresn kolo soute. Ob soutc skupiny prokzaly sv vynikajc vdomosti a dovednosti v praktick i teoretick sti a obsadily tak 1. a 2. msto v tto sout- i. Dky tmto krsnm vsledkm se tak nominovaly do krajskho kola, kter probhlo v sobotu 27. 5. 2017. Ze sedmi soutcch hldek skonili nai ci na pknm 4. mst.

V sobotu 6. 5. 2017 se konalo na obecnm ad Vtn obnk. Aneka Trefi lov, Dominik Paul, Kaka Kudrov a Linda Tafatov svmi bsnikami pivtali do ivota nkolik nov narozench obnk. Ve stedu 10. 5. 2017 se rozjeli ci 4. a 5. ronku do Blovic na dopravn hit. tvrci se zdokonalovali po teoretick i praktick strnce ve vcviku, zatmco p- ci si ji jeli pro idiky. Ty si ovem museli nejprve zaslouit a v testu prok- zat, co se vechno bhem vcviku nauili. Jejich spnost vak byla 100%n. Gratulujeme!

Ve tvrtek 4. kvtna 2017 se konala po dvou letech odmlky opt koln besdka pro rodie. Ti netrpliv ekali, m je pi svm vystoupen dti pekvap. Ped estnctou hodinou se psl hlavsk sokolovny zaplnilo inkujcmi ky. Vechna pipraven msta v sle byla obsazena a mnoz divci museli i stt. Besdku zahjili nai nejmen. V kostmech ikovnch mravenc prvci pedvedli sv tanen dovednosti v nkolika tanecch na hudbu z pohdek ze znmch veernk. Tanili samostatn, ve skupinch i v p- rech. Psniky i zazpvali a nakonec se s divky rozlouili jako Veernek - zam- vali paprovmi epicemi. Za sv vesel vystoupen si vyslouili velik potlesk.

Nsledovalo divadeln pedstaven druh- k s nzvem O dvancti . Vech 24 dt se promnilo v msce kalendnho a kolnho roku. Kalendn msce se stejn jako v pohdce O dvancti ms- kch pedstavily v promnch prody v prbhu roku. Zaujaly svmi originln- mi kostmy a kyjem. Zbvajcch dvanct k si zahrlo koln msce a dle plnu innosti pipomnlo divkm nejzajmavj koln aktivity v prbhu kolnho roku, kter doplnili vtipnmi komenti a vlastnm hodnocenm.

I ci tetho ronku zaujali pestrm p- veckm i tanenm vystoupenm. Pedvedli sami sebe, co u se jako teci nauili a sv sil kad sm ohodnotil usmvavm nebo zamraenm smajl- kem. Zdramatizovali, jak si poradit s lenost, v krtkch ukzkch pedvedli, e nejlepm vyitm je pro n sport. To, e tanec bav dvata, nikoho nepekvapilo, ale e s chut a nadenm zatan i kluci, byla pro vechny bomba na konec. Dal- m bodem besdkovho programu bylo oekvan vystoupen malch orientlnch tanenic. Potily divky svmi tanenmi dovednostmi, zaujaly mimo- dnou eleganc i zdobenmi blskavmi kostmy. I jim zaznl mohutn potlesk, kter byl odmnou za jejich pilnou prci v zjmovm krouku vedenm pan uitelkou Hanou ovkovou.

tvrci pi svm vystoupen vsadili na zpv a pohybov doprovod. Vyplatilo se. Jejich programem provzela zajmav modertorsk dvojice. ci pekvapili modern melodickou psnikou o krtkovi, a protoe se velmi rdi u anglick jazyk, pidali i dv anglick psniky. Aby si v anglitin mohli zazpvat i divci, k nahldnut pro n vyrobili velk plakt s textem psn. Dokzali vem, e se v sou- asnm modernm svt opravdu neztrat. Originalitu vystoupen umocnil kytarov doprovod pana Karla Paula.

Vyvrcholenm celho programu bylo vystoupen k 5. tdy. Na chvli se sokolovna promnila v cirkus. Skvl editel cirkusu postupn uvedl do mane krotitele a lva, krotitele a kon, nadjnou zpvaku, vzprae, klauny, had enu i provazochodkyni, kouzelnky, onglry. Akoliv mimov nepromluvili ani slovo, vichni se jejich kouskm i tak zasmli. V asnch kostmech pci pedvedli pestr originln vystoupen, kter sami nejen navrhli, ale i zrealizovali. Touto tekou se nejstar ci tak trochu louili se vzdlvnm na na kole ped pestupem na jinou kolu do 6. ronku.

Absolutn tekou za programem besdky bylo vystoupen pvecko-recitanho krouku pod vedenm pan Markty Dobr.

Ve dnech 9. - 11. 5. 2017 se devt k z 1. a 5. ronku poprv v historii koly vydalo na cyklokurz. Pi tomto pobytu se dti dozvdly mnoho informac o jzd na kole, o vybaven cyklisty, absolvovaly jzdu zrunosti a celodenn dvacetikilometrov vlet. V doprovodnm programu ci sportovali a hrli mov hry. Nejvt- m proitkem byla non hra. Dti zde prokzaly sportovn dovednosti i svoji samostatnost pi odlouen od rodi.

Przdniny se nezadriteln bl, a tak se v ter 23. 5. 2017 uskutenilo fotografovn td na konci kolnho roku. Pro vzpomnku na sv kamardy a vyuujc se mnoho dt fotografovalo i v rznch skupinkch. Z hlavy upozoruje ve- ejnost, e byl zruen plnovan ervnov sbr plast, vek a kartonu z dvodu malho mnostv odevzdanho sbru a vysokch nklad na odvoz. kola dkuje za pochopen.


Za Z Mgr. Ivana Kantnerov a Mgr. Hana Radov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP